0903 645 082, 0903 835 683 onestream.st@gmail.com

Hydroizolácie základov stavby

Bývajte pohodlne- BUĎTE V SUCHU!

Všetky stavebné konštrukcie musíme chrániť proti účinkom vody, pretože v akejkoľvek podobe zhoršuje kvalitu stavebného diela.

Navlhnutá konštrukcia má znížený tepelný odpor, po klesnutí teplôt pod bod mrazu sa praskaním oddeľujú jednotlivé vrstvy materiálov, konštrukcie praskajú, posúvajú sa, vplyvom zväčšovania objemu sa menia ich základné vlastnosti, vznikajú plesne, až sa objekt stáva problémový z hygienického hľadiska, ba dokonca ohrozuje zdravie a život ľudí obývajúcich takéto priestory. K tomu, aby nám cez základovú dosku nepresakovala voda, slúži kvalitná hydroizolacia . Medzi tieto druhy zaraďujeme fólie z mäkčeného PVC.

Izolácie z plastických fóliových materiálov sú v súčasnosti v popredí záujmu stavebníkov pre ich odolnosť proti presakujúcej, tlakovej i agresívnej vode. Medzi ich prednosti patrí i veľká pružnosť a prieťažnosť. Výhodou oproti tradičnej technológii je, že zvarením jednotlivých pásov fólie horúcim vzduchom vzniká hydroizolačná vaňa, ktorá je voľne položená a bodové prikotvená ku podkladu. Týmto systémom sa zvyšuje odolnosť hydroizolačného systému voči pohybom podkladu (podložia).Detaily (rohy, kúty, vpuste) sa riešia pomocou tvaroviek zo základného materiálu, čím sa obmedzuje možnosť zatekania cez problematické styky konštrukcií.

Do izolácií spodných stavieb zaraďujeme okrem ochrany pred zemnou vlhkosťou a ochrany proti radonu ešte ochrana proti tlakovej vode v prípade podpivničených domov, kde sa predpokladá veľký tlak vody.
Taktiež nesmieme zabúdať na kvalitnú nenasiakavú tepelnú izoláciu spodnej stavby, ktorá jednak zabráni nadmerným únikom tepelnej energie cez konštrukcie do zeminy a zároveň plní funkciu ochrannú pred mechanickým poškodením hydroizolačnej vrstvy.
Na zateplenie základov sa používajú nenasiakavá tepelné izolácie najbežnejším riešením je použitie extrudovaného polystyrénu XPS v hrúbkach od 50 do 100 mm.

Ukážky z realizovaných projektov:

Rodinný dom v Mariánke

Máte záujem o naše služby?